FFHS varsity vs Norfolk Christian 12 MarFFHS varsity vs Hertford County 12 AprFFHS varsity vs Salamanca (NY) 24 AprFFHS varsity vs Manteo 25 Apr